Dobré ráno! dnes je pátek 19. dubna 2019

Projektování

Naší snahou je podpora zákazníka při všech fázích projektu. Ve spolupráci se zákazníkem připravujeme a navrhujeme optimální řešení při realizaci změn a investic s ohledem na specifické podmínky projektu.

Nabízíme zpracování projekční dokumentace od investičních studií s kalkulací návratnosti investic až po kompletní realizační a montážní dokumentaci pro rozsáhlé technologické celky. Veškerá dokumentace je zpracována elektronicky – výkresová dokumentace v AutoCAD formátu (dwg), ostatní v prostředí Microsoft Office.

Nabízíme:

 • studie proveditelnosti
 • studie pro investiční záměr
 • dokumentaci pro stavební povolení
 • dokumentaci pro výběr dodavatele
 • realizační dokumentaci
 • dokumentaci skutečného stavu
 •  

   

  Pracovní postup zakázky

  Příprava zakázky

  Analýza a objasnění zakázky, stanovení možných řešení, specifikace podkladů a průzkumů nutných pro zpracování zakázky, specifikace spolupráce jiných profesí, objasnění rozsahu práce pro stanovení dohody, nebo uzavření smlouvy o dílo.

  Návrh zařízení

  Analýza podkladů, vypracování návrhu, pracovních verzí výkresů, studií ve variantách, vyhodnocení a odsouhlasení cílových představ s objednatelem, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě, předběžný odhad nákladů, shrnutí dosažených výsledků a odsouhlasení s objednatelem.

  Prověření dalších možností řešení při zásadně rozdílných požadavcích, doplnění návrhů a studií podle zvláštních nároků a požadavků, sestavení plánu financování, analýza nákladů, sestavení časového a organizačního plánu.

  Vypracování dokumentace k územnímu řízení

  Vypracování dokumentace předkládané k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby na podkladě výsledků dosažených v předchozích návrzích, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry, zpracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do celkového řešení.

  Doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného orgánu, spolupůsobení při obstarávání souhlasu sousedů a dotčených organizací či osob, spolupráce a podpora stavebníka při rozporných jednáních a řízeních, změny podkladů pro územním řízení způsobené různými okolnostmi, za které dodavatel nezodpovídá, analýza alternativních řešení a vyhodnocení s ohledem na hospodárnost, náklady a návratnost, vypracování podkladů pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby.

  Vypracování dokumentace pro stavební řízení

  Analýza výsledků dosažených v předchozích stupních dokumentace, vypracování dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení, obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních organizací a organizací souvisejících s navrhovaným zařízením potřebných pro vydání stavebního povolení, doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření, obstarání stavebního povolení, zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace.

  Doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu, spolupůsobení při obstarávání souhlasu sousedů a dotčených organizací či osob, spolupráce a podpora stavebníka při rozporných jednáních a řízeních, změny dokumentace a podkladů pro vydání stavebního povolení způsobené různými okolnostmi, za které podavatel nezodpovídá, vypracování podkladů pro odvolání proti zamítnutému stavebnímu povolení.

  Vypracování dokumentace pro provedení stavby

  Obstarání projektových podkladů od v úvahu přicházejících dodavatelů. Propracování dokumentace z předchozích stupňů dokumentace do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení a umožňující vypracování poptávky. Autorský dozor nad dodržením koncepce podle dokumentace vypracované.

  Spolupráce při provádění stavby

  Vykonání autorského dozoru projektanta, zabezpečení a výkon technického dozoru investora, přejímání dokončených výkonů a zhotovení soupisu vad a nedodělků, kontrola vedení stavebního deníku a kontrola nákladů.

  Spolupráce po dokončení stavby

  Spolupráce a účast při zkušebním a ověřovacím provozu, garančních zkouškách, kolaudačním řízením stavby, dohled nad správným odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě.

  Protokol o určení vnějších vlivů

  V souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed 3 musí být o určení vnějších vlivů a opatřeních, která určení vnějších vlivů podmiňují, vypracován písemný doklad “ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ „. Tento protokol musí být vždy součástí dokumentace, která musí být po celou dobu životnosti elektrického zařízení v provozu či objektu archivována.

  Protokol o určení vnějších vlivů je jedním ze základních dokumentů, které jsou pro provoz elektrického zařízení velice důležité. Tvoří podklad pro zpracování např. plánu údržby, projektů, revizí, postupy prací a instalace nových popřípadě rozšiřujících zařízení a technologií.

  Naše společnost spolupracuje s pracovníky profesí a kvalifikovanými techniky, kteří provádějí v předem stanovené komisi členů určování vnějších vlivů a to ve všech prostorech dle požadavku zákazníka a požadavku bezpečnostních norem  a ČSN.

  Před samotným zahájením prohlídek je nutné mít k dispozici veškerou podkladovou dokumentaci, která se dohledá u zadavatele, investora, majitele prostoru apod.. Nemusí se jednat pouze o technickou dokumentaci (projektová, výkresová), ale mohou to být např. technologické postupy výroby, složení výrobků, činnost obsluh apod. V případě přítomnosti nebezpečných látek v určovaných prostorách, je potřeba předložit bezpečnostní listy od těchto látek. Nemusí se jednat pouze o látky hořlavé a s možností vzniku výbušné atmosféry, ale například i o látky agresivní, jako jsou různé kyseliny, louhy apod.

  Veškerá dokumentace je vytvářena a udržována v elektronické podobě (formáty: dwg – Autodesk AutoCAD, xls – MS Excel, doc – MS Word).