UNEL s.r.o.

Legislativa

Home  >>  Legislativa

Česká republika má několik zákonných opatření týkajících se bezpečnosti nejenom elektrických vyhrazených zařízení, výrobků, ale i zákonné povinnosti, která umožňují pracovat na vyhrazených elektrických zařízení.

Závaznost norem ČSN

České technické normy (ČSN) jsou zákonem č. 22/1997Sb. (provedená zákonem č.71/2000) ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2000 NEZÁVAZNÉ. To ovšem neznamená, že si lze svévolně určovat a přizpůsobovat normové požadavky např. dle ekonomických kritérií. Obecně vzato je pro nás všechny výhodné dodržovat ustanovení jednotlivých článků norem, protože to sjednocuje práci a zjednodušuje např. vyhledání poruchy i na neznámém zařízení. Další nespornou výhodou dodržení norem je, že v tomto případě splníme dokument vyšší právní síly (zákony, vyhlášky ministrů, apod.). Lze proto doporučit, aby všechny podniky ve vlastním zájmu dodržovaly zejména ta ustanovení ČSN, která se týkají ochrany oprávněného zájmu, tj. zájem na ochraně života, zdraví a bezpečnosti osob a zvířat, majetku a životního prostředí. Normy lze za poplatek získat online na stránkách www.unmz.cz

Přehled vybraných základních pravních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení :

  • zákon č.174/1968Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
  • vyhláška č.50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
  • zákon č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č.205/1997Sb. novelizace zákona č.22/1997Sb.
  • Nařízení vlády č.378/2001Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů
  • Nařízení vlády č. 17/2003Sb. technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
  • zákon č.251/2005Sb. o inspekci práce
  • zákon č.262/2006Sb. Zákoník práce
  • vyhláška č. 176/2008Sb.o technických požadavcích na strojní zařízen
  • vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení

Platné znění jednotlivých zákonů lze volně vyhledat na portálu ministerstva vnitra ČR