UNEL s.r.o.

Montáže silnoproudých zařízení

Home  >>  Montáže silnoproudých zařízení


Ze silnoproudých instalací jsou to vnitřní průmyslové rozvody, osvětlení a instalace obytných budov, inteligentní budovy (IBC), občanská vybavenost, dále trafostanice a náhradní zdroje, specializované činnosti v oblasti optimalizace odběru a kompenzace jalové elektrické energie. Ve Vaší domácnosti provedeme optimální připojení všech elektrických spotřebičů. Pokud je požadavek, tak provádíme připojování strojů i ve velkých provozech. Veškerou montáž a údržbu trafostanic do 35 kV. Dodáváme a provádíme montáž hromosvodů, opravujeme a rekonstruujeme staré hromosvodové soustavy. Z oblasti venkovních rozvodů zajišťujeme všechny stupně rozvodů NN, veřejné osvětlení a sdělovací vedení. Kompletní fotodokumentaci této, ale také dalších realizací najdete ve fotogalerii našich realizací.

Bytové elektroinstalace:
Průmyslové elektroinstalace:
Nadzemní i podzemní kabelové rozvody:
Veřejné osvětlení:
Optimalizace odběru a kompenzace jalové elektrické energie:
Hromosvody a uzemnění:

 • Bytové elektroinstalace:

Elektroinstalaci bytu, rodinného nebo bytového domu navrhneme tak, aby splňovala přání zákazníka, vyhovovala ČSN, byla moderní, počítala pokud možno se všemi možnostmi technologických postupů a poskytovala co největší komfort bydlení. Mezi bytové elektroinstalace se svým charakterem řadí i instalace v budovách občanské vybavenosti. Standardně provádíme montáže pod omítkou ve stěnách a stropech, v SDK stěnách a stropech, v podlahách. Na přání, nebo pokud, to jinak nejde, provádíme instalace ve vkládacích lištách nebo parapetních kanálech. U instalací pod omítku je možnost dodání včetně konečné úpravy povrchů a následného vymalování.

 • Průmyslová elektroinstalace:

Montáž elektroinstalace v průmyslových objektech se provádí kabely, které jsou většinou vedeny na kabelových roštech, lávkách nebo závěsech. Je třeba zodpovědně stanovit příkon objektu a jednotlivých jeho částí, soudobost, je nutné správně naddimenzovat hlavní napájecí okruhy a rozváděče, počítat s rezervami. U větších provozů je nutné řešit kompenzaci účiníku, způsob napájení hlavního osvětlení apod.. Realizujeme průmyslové elektroinstalace ve skladových halách, továrnách i menších provozech a různých dílnách.

 • Nadzemní i podzemní kabelové rozvody:

Zajišťujeme opravy, rekonstrukce sítí a výstavbou nových vedení „nn“ a vn“. Pracovní skupiny jsou vybaveny moderní technikou a naši dodavatelé jednotlivých profesí mají své pracovníky pravidelně školené nejen z bezpečnosti práce, ale i z  technologických postupů. Tím je zajištěna vysoká profesionalita i kvalita provedených prací. Zajišťujeme všechny druhy zemních prací spojených s pokládkou kabelů.

Provádíme:

 • kladení kabelů nízkého napětí
 • zemní spojky dle nejnovější technologie
 • vyhledávání poruch a jejich odstranění
 • kladení kabelů pro veřejné osvětlení
 • kabelové soubory pro inženýrské sítě obytné zástavby
 • montáž kabelových roštů a lávek pro průmyslovou instalaci
 • montáž všech typů kabelových skříní a jejich zapojení
 • rekonstrukce vrchního vedení venkovních sítí NN na podzemní kabelové
 • vyhledávání kabelových sítí
 • geodetické zaměření kabelových tras

Pokládka kabelů je prováděna včetně zemních prací.

 • Veřejné osvětlení:

Provádíme výstavbu veřejného osvětlení, zemní kabelové rozvody s parkovými i silničními stožáry, vzdušná vedení na kabelových stožárech. Dále nabízíme PROVOZOVÁNÍ veřejného osvětlení za velice příznivých finančních podmínek včetně oprav a kompletního servisu. Veřejné osvětlení obcí, patří do oboru veřejně prospěšných služeb a jeho význam v současnosti neustále roste, protože působí jako prvek zvyšující noční bezpečnost osob a majetku. Osvětlení pozemních komunikací, jeho výstavba a provoz, se řídí řadou předpisů a norem, které jsou v souladu legislativou EU. Tyto předpisy neustále uplatňujeme v naší činnosti. Při údržbě stávajících soustav VO i výstavbě nových zařízení trvale usilujeme o snižování energetické náročnosti. Tohoto dosahujeme využíváním účinných, moderních, bezúdržbových svítidel a světelných zdrojů. Nasazením moderních a kvalitních světelných zdrojů Vám ve Vaší obci či městě zvýšíme intenzitu osvětlení, které bude mít nejen pozitivní dopad na noční dění, ale uspoří i značné finanční prostředky, které rostoucí ceny energií vyžadují. Snížení spotřeby elektrické energie a celkových nákladů na provoz osvětlovací soustavy lze dosáhnout kvalitním návrhem osvětlovací soustavy, využíváním světelných zdrojů s vysokou hodnotou měrného výkonu, použitím moderních a kvalitních svítidel s vysokou užitnou hodnotou nebo regulací. Nové moderní technologie osvětlovacích soustav kladou stále vyšší nároky na úroveň provozu, obsluhy a údržby. Je nezbytně nutné, aby se o takové to technologie správně a hospodárně pečovalo a řádně je také používalo.

„Co nabízíme“

– pravidelný periodický servis dle požadavku obce s možností měsíčního paušálu
– údržba a opravy veřejného osvětlení
– poruchová služba s okamžitým řešením poruchových situací – dle smluvního vztahu
– realizace výstavby nových úseků veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu
– revize a odstraňování revizních závad
– plnění řádu preventivní kontroly konzervace-koroze
– údržba kabelových souborů, patic a dvířek-spoje-konzervace-měření izolačních stavů
– lokalizace a odstraňování poruch na kabelech s vysokou přesností zařízením
– vytyčování tras kabelů pro stavební činnost v souběhu s vedením
– vánoční osvětlení, vánoční výzdoba s napojením na VO. návrhy, dodávky, realizace
– montáže světelných reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení
– nátěry sloupů a patic
– nasvětlení budov – kaple -kostely – slavnostní osvětlení – zemní svítidla
– bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce svítidly

Naše firma poskytuje při provozování a údržbě veřejného osvětlení komplexní služby. Tyto služby je možné sjednávat individuálně, nebo komplexně v rámci smlouvy o dílo. Z hlediska svého trvání mohou být realizovány jednorázově, nebo průběžně ve smluvně dohodnutém období. Jsou to především následující služby.

Běžná údržba:

provádění běžné údržby zahrnuje kontrolu funkčnosti zařízení a odstraňování poruch rozvodu, spínacích míst, jistících prvků, stožárových rozvodnic a svítidel dle nahlášení nebo zjištění. Identifikaci kabelové poruchy, zajištění náhradního spojení

Preventivní údržba:

Preventivní údržba je zpravidla prováděna v dohodnutém úseku na základě plánu preventivní údržby sestaveného na každé pololetí daného roku, odsouhlaseného zadavatelem. Preventivní údržba zahrnuje komplexní údržbu všech rozváděčů, patek a stožárových rozvodnic, stožárů i výměny svítidel. Kontroly svítivosti, plošné výměny nesvítících zdrojů a čištění světelně činných částí svítidel. Výměny ostatních prvků zařízení veřejného osvětlení. Službu prověřující stabilitu stožárů VO pro zajištění bezpečnosti silničního provozu provádíme na základě platného certifikátu pro měření tloušťky. Pro zajištění maximálně přesných naměřených hodnot používáme speciální Ultrazvukový tloušťkoměr MT-200. Na základě zjištěných hodnot vypracujeme podrobnou diagnostiku a doporučíme další postup (ochranný nátěr, oprava, výměna atd.).

Odstranění škod a havárií způsobených zásahem jiné osoby:

Zjištěná nebo nahlášená poškození zařízení VO odstraníme podle naléhavosti, nejpozději do 15ti dnů ode dne zjištění nebo nahlášení. Bez odkladu odstraňujeme taková poškození, kdy stav zařízení ohrožuje bezpečnost osob, majetku nebo brání provozu na komunikaci.

Likvidace neupotřebitelného materiálu:

Zajišťujeme likvidaci neupotřebitelného materiálu a ekologicky závadných odpadů. Jako jsou nevyužitelné zbytky elektromateriálu, nefunkční světelné zdroje apod.

Dodávky materiálu:

Zajišťujeme veškerý materiál potřebný k výstavbě, rekonstrukci, opravám i údržbě všech zařízení veřejného osvětlení. U nosného materiálu si vyžadujeme vždy souhlas určeného zástupce objednatele s typem a cenou výrobku.

Osvětlení objektů

„Co nabízíme“

-nasvětlování budov, např. zámky, kostely, správní budovy, parky, apod.
-příležitostná slavnostní nasvětlení
-pronájem osvětlení pro jakékoli kulturní či společenské akce
-dodávka a montáž široké nabídky vánoční světelné výzdoby

Osvětlení architektury

To zahrnuje osvětlení významných kulturních a historických památkových objektů, významných budov, významných ulic. Venkovní osvětlení se tak stává důležitou součástí veřejného osvětlení a tedy také životního prostředí měst a obcí.

Slavnostní osvětlení

Hlavním úkolem slavnostního osvětlení je zkrášlování prostředí, dotváření odpovídající atmosféry pro různé slavnostní příležitosti, což zvyšuje i prestiž města a nepřímou cestou ovlivňuje i cestovní ruch. V případě požadavku vašeho města či obce na venkovní osvětlení vám můžeme nabídnout tyto činnosti:

-návrh a prezentaci slavnostního osvětlení
-vypracování projektové dokumentace
-inženýrskou činnost
-výstavbu
-revize a ověření měření
-správu, provoz a údržbu

Příležitostné osvětlení

Příležitostné nebo také dekorativní osvětlení může být časově neměnné nebo proměnné, dynamické, které jsou programově řízené s účinkem změny jasu, barvy světla a podobně. Každoročně rostou požadavky obcí i na příležitostné osvětlení, především na vánoční nasvícení ulic a náměstí. Nabídneme vám řešení a zpracujeme návrh realizace příležitostného osvětlení na klíč.

 • Optimalizace odběru a kompenzace jalové elektrické energie:

V oblasti kompenzace jalové energie nabízíme

 • Návrhy a realizace nových kompenzací jalové energie
 • Posouzení stavu stávající kompenzace, poradenskou činnost
 • Návrhy a výpočty potřebného kompenzačního výkonu
 • Dodávku a montáž kompenzačních rozváděčů
 • Opravy a generální opravy stávající kompenzace

Realizujeme „běžné“ kompenzace spínané pomocí stykačů, nebo „rychlé“ kompenzace spínané pomocí polovodičových spínacích prvků, s nimiž je možné dosáhnout až deseti regulačních zásahů za sekundu. Toto je nutné v provozech, kde probíhají rychlé změny zatížení sítě, např. při provozu bodových svařovacích automatů.

Naše firma nabízí základní služby v oblasti dodávek a spotřeby elektrické energie. Optimalizace spotřeby energie, návrh opatření operativního charakteru (beznákladové), navržení koncepčních opatření technických a organizačních; navržení řídících a monitorovacích systémů.

„Jak vzniká jalová energie?“

Za normálních provozních podmínek některé elektrické zátěže (např. elektromotory, svářečky, zářivková svítidla či obloukové pece) nevyžadují od zdroje pouze dodávku činné, ale také jalové energie. Tato energie je sice nutná ke správnému provozování zátěže, není však přeměněna v užitečnou práci a proto je považována za nežádoucí zátěž, která se přenáší mezi zdrojem a spotřebičem. Výkon přeměněný na užitečnou práci nazýváme výkonem činným, celkovou zátěž se zahrnutím výkonu jalového (a výkonu deformačního, způsobeného existencí harmonických) nazýváme výkonem zdánlivým.

Účiník je fyzikální veličina, která vyjadřuje podíl činného a zdánlivého elektrického výkonu v elektrickém obvodu střídavého proudu. Vyjadřuje, jak velkou část zdánlivého výkonu lze přeměnit na užitečnou energii. Účiník závisí na vzájemném fázovém posuvu proudu a napětí, vypočítá se jako kosinus tohoto posuvu a přímo tak se také značí (cos j). Účiník je bezrozměrný a jeho hodnota se pohybuje se od nuly do jedné, přičemž jednotkový účiník znamená, že celý výkon je činný (fázový posuv je nulový), nulový účiník znamená, že celý výkon je jalový, zátěž je čistě kapacitní nebo čistě indukční a fázový posuv je tedy ±90°. Nízké hodnoty účiníku znamenají v obvodu vyšší ztráty energie.

„Co vlastně jsou harmonické frekvence?“

S rostoucími požadavky na řízení pohonů dochází ke značnému nasazování regulovaných pohonů napájenými z řízených polovodičových usměrňovačů a statických měničů kmitočtu. Tyto jsou spolu s dalšími nelineárními spotřebiči (výbojkové a zářivkové osvětlení, elektronické předřadníky, svařovací agregáty – zejména bodové, záložní zdroje, počítače, různá elektronická zařízení pracující na principu přerušování napěťové křivky a podobně) zdrojem harmonických, které svým příspěvkem zvyšují zatížení prvků rozvodné soustavy. Harmonické proudy mají frekvenci rovnou celistvým násobkem základní frekvence (50 Hz), například 3. harmonická má frekvenci 150 Hz, 5. harmonická má frekvenci 250 Hz, Harmonické frekvence vznikající v odběrném zařízení se musí maximálně eliminovat.

Aby odběratel elektrické energie byl tzv. “bezproblémový”, musí podle zákona odebírat elektrickou energii s účiníkem v mezích neutrální hodnoty 0,95 ind. až 1,00, to znamená, že jednak musí své zařízení kompenzovat, ale na druhé straně nesmí překompenzovávat. Dále nesmí provozem svého zařízení zpětně působit na kvalitu dodávané elektřiny – nesmí ovlivňovat funkci řídící, měřící a zabezpečovací techniky a činnost systému hromadného dálkového ovládání (HDO).

„Jak optimalizovat nežádoucí složky v distribuční soustavě?“

Jedním z nejvýhodnějších opatření pro snižování ztrát při přenosu elektrické energie je paralelní kompenzace. Kapacitní jalový výkon připojených správně dimenzovaných kondenzátorů kompenzuje induktivní jalový výkon vyžadovaný elektrickou zátěží. Tím dochází k redukci jalového výkonu odbíraného ze zdroje. Tento princip se nazývá kompenzace jalového výkonu (Power Factor Corrrection).

Nejobvyklejší metody kompenzace jalového výkonu jsou:

Individuální kompenzace (Single or Fixed PFC) – kompenzační zařízení je v tomto případě připojeno přímo na svorky spotřebiče anebo v jeho blízkosti. Tím je odlehčeno celé vedení od zdroje po spotřebič. Dosažené úspory jsou nejvyšší, hospodárnost kompenzace však závisí na využití spotřebiče. Individuální kompenzace je typická pro stále provozovanou zátěž s konstantním příkonem např. kompenzace asynchronních motorů, transformátorů, zářivek a výbojek atd.

Skupinová kompenzace (Group PFC) – kompenzační zařízení je připojeno na přípojnicích rozváděče pro skupinu spotřebičů, například kompenzace na hlavních rozváděčích v průmyslových závodech. V tomto případě je odlehčen úsek vedení od tohoto rozváděče ke zdroji. Vlivem nesoudobosti provozu spotřebičů vychází kompenzační výkon menší než při individuální kompenzaci každého spotřebiče a je již nutná jeho regulace.

Centrální kompenzace (Bulk PFC) – je typická pro rozsáhlé elektrické systémy s volitelnou zátěží, obvykle je připojena v hlavní rozvodně závodu na přípojnicích vstupní trafostanice. Vlivem nesoudobosti spotřebičů opět klesá potřebný kompenzační výkon, rovněž je nutná regulace. Kondenzátorové baterie jsou spínány regulátorem podle aktuálního požadavku kompenzačního výkonu.

Výsledkem provedené kompenzace je finální snížení odebíraného zdánlivého výkonu a snížení proudu procházejícího napájecím vedením. Účinek kompenzace se projeví vždy jen v napájecí části elektrické sítě, za místem připojení směrem ke spotřebiči se na napájecích poměrech ale nic nemění.

To je hlavní význam kompenzace. Napájecí část směrem ke zdroji se proudově odlehčí a tím se získá možnost dalšího zatížení vedení, ale také se zlepší napěťové poměry a hlavně se sníží ztráty ve vedení.

 • Náhradní a záložní zdroje:

„Plánované odstávky a výpadky distribuční sítě“

Naše firma zajišťuje komplexní řešení v oblasti dodávek elektrické energie v případě výpadku distribuční sítě nebo pro tzv. ostrovní provoz. Dieselgenerátorové agregáty dodáváme ve výkonech od 5 do 500 kVA. Mohou být v otevřeném provedení, nebo jsou vybavena odhlučněnou kapotáží s odolností proti povětrnostním vlivům Jsou dodávána jako stacionární nebo mobilní na přepravním podvozku, a to v silničním provedení nebo v provedení pro místní provoz mimo veřejné komunikace.

Máme nejmodernější technologie a dostatek špičkového elektronářadí. Vyřešíme i poptávku nad 500 kVA, a to spolehlivě, efektivně a rychle. Jedná se zejména o plánované odstávky, výpadky proudu, havárie, přírodní katastrofy a další. Zabýváme se poskytováním služeb v oblasti dodávky elektrické energie za rozmanitých nestandardních podmínek. Tedy v případech, kdy je nutné podpořit nedostatečný výkon místí pevné sítě, nebo tam kde elektrický rozvod vůbec není zaveden. Jsme schopni řešit i situace, ve kterých jsou rozhodující rozměry, výkon a hlučnost náhradního zdroje elektrické energie. Samozřejmostí našich služeb je spolehlivá obsluha zařízení, přítomná po celou dobu trvání smluveného pronájmu, která dohlíží na bezproblémový chod zařízení.

„Stabilní záložní zdroje a napájení požárně bezpečnostního zařízení“

Zajišťujeme veškeré služby spojené s instalací dieselagregátů nebo UPS.

 • zdroje – UPS a střídače
 • návrh a dodávka zdroje optimálního výkonu
 • návrh řízení automatického provozu záložního napájení
 • monitoring a preventivní údržba
 • servis záložních zdrojů
 • kontroly naftového hospodářství, revize nádrží, havarijní plány
 • zabezpečení napájení technologicky důležitých zařízení
 • napájení požárně bezpečnostního zařízení (ventilátory, čerpadla apod..)
 • úspora investičních nákladů

Záložní zdroje slouží jako primární zdroj elektrické energie v místech, kde je veřejná elektrická síť nedostupná nebo jako automatické zdroje elektrické energie sloužící k zálohování výpadku veřejné elektrické sítě. Záložní zdroje můžou překlenout výpadek sítě bezvýpadkově pomocí UPS nebo s výpadkem pomocí motorgenerátoru. Nejčastější využití je kombinací obou technologií, kde UPS zálohuje zařízení, u kterého je nežádoucí jakýkoliv výpadek, a ostatní zařízení jsou zálohována po náběhu motorgenerátoru.

Instalaci soustrojí provádíme v případě potřeby včetně všech navazujících systémů, a to vzduchotechniky pro přívod a odvod vzduchu, výfukového potrubí a silové a ovládací kabeláže mezi soustrojím a rozváděčem. Součástí dodávky je i výchozí revize, dokumentace provedení skutečného stavu a návod k obsluze. Samozřejmostí je také zaučení obsluhy provozovatele zařízení. Dieselagregáty vysokých výkonů jsou zpravidla umístěny ve speciálních kontejnerech, které jsou dostatečně zvukově izolovány.

Na dodávané zařízení standardně poskytujeme dvouletou nebo případně i víceletou záruku, a to za předpokladu uzavření servisní smlouvy.

Pro všechna dodávaná zařízení zabezpečujeme pravidelnou údržbu a servis. Tyto služby poskytujeme na základě uzavřené servisní smlouvy nebo na objednávku

„Nezbytné součásti záložního zdroje“

 • Elektroinstalace

Nezbytnou součástí a propojovacím prvkem celého zařízení je elektroinstalace, na kterou jsou kladeny vysoké požadavky. Skládá se z řídícího rozváděče, silového rozváděče, rozváděče přepínaní, kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Řídící rozváděč připevněný k rámu motorgenerátoru slouží k signalizaci poruch, historie chodu, automatickému stopu motoru při nízkém tlaku oleje, při přehřátí, přeběhu otáček atd. Silový rozváděč na soustrojí je tvořen výkonovým jističem alternátoru. Mimo soustrojí je umístěn rozváděč pro přepínání mezi veřejnou elektrickou sítí, motorgenerátorem, mobilním motorgenerátorem a následné distribuci vyráběné energie k zálohovaným obvodům. Rozváděč je standardně vybaven stykačovou kombinací, distribučními jističi, řídícími prvky a kontrolkami stavu na dveřích. Kabelové rozvody, konstrukce a protipožární opatření je závislé na prostorech instalace motorgenerátoru. Rozváděč automatiky startu pro záložní provoz je ve skříňovém provedení a umísťuje se mimo soustrojí. Systémy ovládání automatiky startu jsou osazeny moderními a osvědčenými přístroji a elektronickými prvky, vyznačujícími se dlouhou životností a bezporuchovým provozem.

 • Pohonné hmoty

Motorgenerátor je zásobován naftou z interní zabudované nádrže v rámu stroje nebo z externí nádrže s palivovým hospodářstvím (čerpadla, ventily, čidla…)a je možné použít kombinaci obou variant. Pod soustrojím je ekologická vana (součást stroje), která zabraňuje úniku nafty a ostatních motorových náplní a je dimenzována na jejich sumární množství. Únik motorové nafty, resp. chladicí kapaliny mimo prostor motorgenerátoru je tímto vyloučen.

 • Odvod spalin

Chodem motoru vznikají výfukové plyny, které je třeba odvádět bez velkých ztrát, bez snížení účinnosti přes tlumiče hluku do atmosféry, proto je zapotřebí pro řádný provoz soustrojí zajistit odvod spalin, které se odvádí výfukem nad střechu objektu. Spalinovod se skládá z pružného mezičlenu (vlnovcový kompenzátor), kulisového tlumiče výfuku, nosné konstrukce a vlastního výfukového potrubí.

 • Vzduchotechnika a klimatizace

Výměna vzduchu je nutná z hlediska odvedení vzniklého tepla z chladiče, zbytkového tepla vyzářeného povrchem motoru, výfukovým potrubím a generátorem. Vzduchotechniku je třeba navrhnout s ohledem na výkon motorgenerátoru, požadované odhlučnění a požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby. Vzduchotechnika se skládá většinou ze dvou celků – sací vzduchotechnika a výdechová vzduchotechnika. Sací vzduchotechnika přivádí chladící vzduch do prostoru, výdechová vzduchotechnika odvádí ohřátý vzduch a je připojená přímo na motorgenerátor. Vzduchotechnika je tvořena vzduchotechnickým potrubím, kulisovým tlumičem hluku, uzavíratelnými klapkami, nosnou konstrukcí a venkovní žaluzií.

 • Hromosvody a uzemnění:

Naše firma nabízí montáže, opravy a rekonstrukce hromosvodů dle platných norem ČSN. Nabízíme komplexní servis od projektové dokumentace, přes vypracování cenové kalkulace, dodání materiálu, samostatné montáže, až po vydání revizní zprávy. Hromosvody montujeme na všechny typy staveb (rodinné domy, bytové domy, školy, haly, sklady, kanceláře, chaty, garáže, atd.). Pro jímací vedení a svody používáme kvalitní materiál z AlMgSi, který se skládá z hliníku, hořčíku a křemíku. Tento materiál je zcela bezúdržbový a má menší hmotnost. Při požadavku na nejnižší pořizovací náklady jsou použity výrobky z FeZn. Pro náročné aplikace hromosvodu (národní památky apod..) používáme výrobky z Cu.

„Co víme o blesku“Jaký blesk vlastně je?

Samotný výboj blesku v mracích je silný pouze několik málo centimetrů, ale každý metr září jako jeden milion žárovek. Blesk je projev elektrického náboje. Někoho může překvapit, že blesk až na malé výjimky míří ze země do nebe. Zlomek sekundy před vlastním bleskem se vytvoří výboj z mraku na zem, ale ten lidské oko nevidí.

 • Jak vzniká blesk?

Blesky mají svůj původ v bouřkových buňkách, které mohou dosáhnout průměru několika kilometrů. Díky nerovnoměrně rozdělení ledu a vody v mraku a jejich proudění v mraku vznikají oblasti s pozitivním a negativním nábojem. Jakmile dojde k velkému rozdílu napětí, následuje elektrický výboj – blesk. Bouřkové buňky jsou aktivní maximálně 30minut a vytvoří během tohoto času dva až tři blesky každou minuty.

 • Jaké jsou druhy blesků?

Blesk vzniká buď jako blesk mrak země, mezi elektricky nabitým mrakem a zemí nebo jako blesk mezi dvěma či více mraky nebo i v rámci jednoho mraku. Výboje mrak země jsou méně časté, než výboje mezi mraky.

 • Jak často udeří blesk?

Počet bouřkových dní za rok a počet úderů za rok na čtvereční kilometr se liší region od regionu. V České republice se tato hodnota nejčastěji vyskytuje v rozmezí 2 až 4 úderů blesku na kilometr čtvereční. Celkový počet blesků během bouřky dokáže nad územím ČR překročit za den hodnotu 50 000 blesků.

 • Jak rychle se blíží bouřka?

Pokud už uběhlo více jak 10 sekund od blesku a ještě nezahřmělo, můžete si vydechnout, bouřka zuří v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečné začne být, pokud uslyšíte zahřmění dříve než v pěti sekundách. S rychlostí 300 000 km/s je záblesk blesku cca 900 00 krát rychlejší než relativně pomalý zvuk, který se šíří rychlostí 330 m/s, tím dochází k pozorovatelnému zpoždění mezi světelným a zvukovým projevem blesku.

 • K čemu slouží hromosvod?

Hromosvod zabezpečuje to, že bleskový proud je v případě zásahu bezpečně sveden k zemi. To snižuje možnost vzniku požáru.

 • K čemu potřebujeme také vnitřní ochranu před bleskem?

Při zásahu bleskem může dojít k poškození spotřebičů, které jsou vzdáleny i 1,5km daleko. Ochrana před bleskem je bezpečná tehdy, pokud je hromosvod doplněn vyrovnáním potenciálu a svodiči přepětí na kompletní systém ochrany.

„Jaké máme základní části hromosvodu“Jímací zařízení

Slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení.

 • Svody

Slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést blesk do země co nejkratší cestou tak,  aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté. Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů.

 • Uzemnění

Je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.

„Kde musí být instalován hromosvod“

Hromosvod musí mít dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb §36 namontován na ty budovy, kde hrozí reálné nebezpečí, že by blesk mohl ohrozit život, zdraví a způsobit značné majetkové škody. Každý by však měl zvážit rizika vyplývající z nedostatečné ochrany objektu před úderem blesku. Hromosvod je konstruován především na ochranu budovy před poškozením a před vznikem požáru od úderu blesku. Je potřeba také vědět, že při úderu blesku, který může být vzdálen i několik kilometrů, dochází k velkému přepětí. Toto přepětí se do našich objektů dostává po elektrických vedeních a může zcela zničit veškerou elektroniku. Těmto nenávratným škodám se dá předejít montáží svodičů přepětí. Svodiče přepětí chrání spotřebiče nejen proti výbojům od blesku, ale i proti jakýmkoliv výkyvům napětí v síti. Svodiče přepětí svedou přepěťový proud bezpečně do země, kde nezpůsobí žádnou škodu. Potřeba využití svodičů přepětí se stále zvyšuje s tím, jak neustále kolem nás roste počet elektronických a elektrických přístrojů. V dnešní době je elektronika osazena skoro v každém elektrickém přístroji. Proto jsou tyto přístroje stále náchylnější na přepětí. Je jen na Vašem rozhodnutí, zda ponesete riziko zničení elektronických zařízení, či ztráty dat z počítače v případě nepřímého zásahu blesku. Nebo se těmto ztrátám budete snažit předejít montáží svodičů přepětí.

„Normy a předpisy o ochraně před bleskem a přepětím“Národní normy a předpisy

Od 1. 12. 2006 je v České republice platný jako soubor českých technických norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem.

Soubor norem ČSN EN 62305 platí pro projektování, instalaci, revizi a údržbu systémů ochrany staveb před bleskem (budov, konstrukcí bez ohledu na jejich výšku) a dosažení ochranných opatření na zamezení zranění osob nebo zvířat dotykovým nebo krokovým napětím.

 • Soubor norem ČSN EN 62305 obsahuje následující části:
 • Část 1 – Obecné principy

Informuje o nebezpečí blesku, o parametrech blesku, o odvozených parametrech pro simulaci účinků blesku a o parametrech zkoušek pro simulaci účinků blesku.

 • Část 2 – Řízení rizika

Je určena ke stanovení odhadu rizika pro stavby nebo inženýrské sítě bleskem mrak – zem. Účelem tohoto dílu norem je stanovit metody pro odhad rizika.

 • Část 3 – Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Zabývá se návrhem vnější ochrany před bleskem LPS (hromosvodem). Systém ochrany před bleskem (LPS) se skládá z vnější a vnitřní ochrany.

 • Část 4 – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Obsahuje ochranná opatření ke snížení selhání elektrických a elektronických systémů uvnitř staveb.